وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود منابع پایان نامه ها – – 7 "

 
تاریخ: 22-09-01
نویسنده: نجفی زهرا

 

ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۳

 

ج)جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه ۱۱۵

 

بند سوم ـ شورای اروپا و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۶

 

گفتار چهارم :مسئولیت مدیر مسئول در مطبوعات ۱۱۷

 

بند اول : نظریه مسئولیت‌ «جمعی یا تضامنی» ۱۱۸

 

بند دوم: نظریه تربیتی ۱۱۸

 

بند سوم:نظریه مسئولیت شخص واحد ۱۱۹

 

بند چهارم : تحولات قانونگذاری در عرصه مسئولیت کیفری جرایم مطبوعاتی ۱۲۰

 

بند پنجم:مسئولیت کیفری صاحب امتیاز ۱۲۴

 

بند ششم :مسئولیت کیفری مدیر مسوول ۱۲۵

 

بند هفتم:مسئولیت کیفری نویسندگان و پدیدآورندگان ۱۲۷

 

بند هشتم :مسئولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران ۱۲۹

 

فصل چهار:نتیجه گیری ۱۳۱

 

نتیجه گیری ۱۳۲

 

فهرست منابع ۱۴۰

 

چکیده ۱۶

 

مقدمه ۱۸

 

بیان مسئله ۱۹

 

سابقه پژوهش ۲۰

 

سوال های پژوهش ۲۳

 

فرضیات پژوهش ۲۳

 

اهداف پژوهش ۲۴

 

روش پژوهش ۲۴

 

فصل اول: کلیات ۲۵

 

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن ۲۶

 

گفتار اول:مسئولیت کیفری ۲۶

 

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری ۲۶

 

بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری ۲۷

 

۱) انتساب مادی ۲۷

 

۲) انتساب معنوی ۲۷

 

گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی ۲۸

 

بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی ۲۹

 

ا) اختیار و آزادی ۲۹

 

۲)قدرت یا امکان تحصیل آن ۲۹

 

۳)آگاهی یا امکان تحصیل آن ۲۹

 

بند دوم: قلمرو مسئولیت اخلاقی ۳۰

 

بند سوم:مقایسه مسئولیت کیفری و اخلاقی ۳۰

 

بند چهارم :مقایسه مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۳۳

 

مبحث دوم:اصول حاکم بر مسئولیت کیفری ۳۴

 

گفتار اول)اصل قانونی بودن مسئولیت کیفری ۳۴

 

گفتار دوم)اصل شخص بودن مسئولیت کیفری ۳۸

 

مبحث سوم :سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه ۴۴

 

گفتار اول :جرم ۴۴

 

بند اول :تعریف جرم در فقه اسلامی ۴۴

 

بند دوم :تعریف علمای حقوق از جرم ۴۵

 

بند سوم:جرم در قانون مجازات اسلامی ۴۵

 

گفتار دوم :تفکیک سبب از مباشر در اصطلاح علمای حقوق ۴۵

 

بند اول:مباشر ۴۵

 

بند دوم :سبب ۴۶

 

بند سوم :تعریف شرط ۴۶

 

بند چهارم: مفهوم علت ۴۷

 

گفتار سوم :مباشر مادی و مباشر معنوی در منابع حقوق جزای عمومی ۴۸

 

بند اول :مباشر معنوی جرم ۴۸

 

بند دوم:مباشر مادی جرم ۴۹

 

بند سوم:معاونت در جرم ۴۹

 

بند چهارم:تفاوت فاعل معنوی و معاونت ۵۲

 

فصل دوم: تعریف قانونی سبب ‌و مباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آن ها در حقوق ایران ۵۵

 

مبحث اول:تعریف سبب و مباشر جرم در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین کشور ۵۶

 

گفتار اول :سبب و مباشر جرم ۵۶

 

بند اول :تعریف مباشر ۵۶

 

بند دوم : تعریف سبب : ۵۷

 

بند سوم :فرق مباشر معنوی و سبب ۵۷

 

بند چهارم :انواع سبب ۵۸

 

گفتار دوم:اجتماع سبب و مباشر ۶۴

 

بند اول: در فقه اسلامی ۶۴

 

بند دوم : در حقوق موضوعه ایران ۶۵

 

مبحث دوم:سبب اقوی از مباشر معیارهای تشخیص و مصادیق آن ۶۸

 

گفتار اول :مباشر اقوا از سبب ۶۸

 

گفتار دوم:اقوی بودن سبب از مباشر ۶۹

 

بند اول: از نظر فقهای امامیه ۶۹

 

بند دوم: بررسی دیدگاه های سایر فقها ۷۰

 

بند سوم :در حقوق ایران ۷۴

 

بند چهارم: مواردی که اختلال یا تزلزلی در رکن مباشر حاصل شود. ۷۶

 

الف) جهل مباشر ۷۶

 

ب) مباشر مغرور باشد. ۷۶

 

ج) اکراه مباشر. ۷۶

 

د) اضطرار مباشر. ۷۶

 

ھ) مباشر صغیر یا مجنون باشد. ۷۷

 

مبحث سوم :تساوی سبب ‌و مباشر وتعدد اسباب ۷۸

 

گفتار اول: تساوی نقش سبب و مباشر ۷۸

 

بند اول : در فقه اسلامی ۷۸

 

بند دوم :در قانون ایران ۷۸

 

گفتار دوم:تعدد اسباب ۸۰

 

بند اول:تعدد اسباب در حقوق کیفری ایران ۸۰

 

بند دوم:بررسی فقهی مسئولیت اسباب ۸۳

 

فصل سوم: مباشرت معنوی یاارتکاب جرم از طریق دیگری در حقوق جزای ایران ۸۷

 

مبحث اول:مسئولیت آمر قانونی وسایر موارد ارتکاب جرم از طریق دیگری در قانون مجازات اسلامی ۸۸

 

گفتار اول : تعاریف ۸۸

 

گفتار دوم :تبیین ویژگی‌های امر ۸۹

 

بند اول: انواع امر ۸۹

 

بند دوم :ویژگی‌های امر ۹۰

 

گفتار سوم: شرایط و ویژگی‌ها و مسئولیت مأمور ۹۱

 

بند اول : نحوه ارتباط آمر و مأمور ۹۱

 

بند دوم : موجبات مسئولیت مأمور ۹۲

 

گفتارچهارم :جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور ۹۴

 

گفتار پنجم :مسئولیت کیفری مأمور ۹۵

 

گفتار ششم:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین ۹۶

 

گفتار هفتم:مجازات‌های مقرر قانونی ۹۷

 

گفتار هشتم : مصادیق عدم مسئولیت مأمور ۹۸

 

گفتار نهم : نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور ۹۹

 

گفتار دهم:مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر ۹۹

 

گفتار یازدهم :بررسی رابطه مباشر معنوی با آمر و مامور ۱۰۰

 

گفتار دواردهم:ارائه نمونه هایی از مسئولیت فرماندهی در اسناد بین‌المللی ۱۰۱

 

مبحث دوم:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی و مدیر مسئول مطبوعات ۱۰۲

 

گفتار اول:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی ۱۰۲

 

بند اول: تعریف شخصیت حقوقی ۱۰۲

 

بند دوم: ماهیت اشخاص حقوقی ۱۰۳

 

الف ـ نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی ۱۰۳

 

ب ـ نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی ۱۰۴

 

بندسوم: مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۴

 

الف ـ ادله قائلان به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۵

 

۱ ـ فقدان عنصر روانی جرم: ۱۰۵

 

۲ ـ عدم امکان مجازات های سالب آزادی: ۱۰۵

 

۳ ـ نقض مسئولیت کیفری شخص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها: ۱۰۵

 

۴ ـ نقض اهداف مجازات: ۱۰۵

 

۵ ـ اصل اختصاصیت: ۱۰۵

 

ب ـ ادله طرفداران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۶

 

گفتار دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی ۱۰۷

 

الف – ارتکاب جرائم علیه اموال تاریخی، فرهنگی یا مذهبی به وسیله اشخاص حقوقی ۱۰۸

 

ب- صدور چک پرداخت نشدنی توسط اشخاص حقوقی ۱۰۸

 

ج- نقص مفاد قانون نظامی صنفی توسط اشخاص حقوقی ۱۰۸

 

د- مسئولیت اشخاص حقوقی در وصول و ایصال مالیات مؤدیان ۱۰۹

 

ه- مسئولیت اشخاص حقوقی درقانون کار ۱۰۹

 

گفتار سوم: تکوین، توجیه و تکامل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۰

 

بند اول ـ مسئولیت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کامن لا ۱۱۰

 

بند دوم ـ مسئولیت کیفری اشخاصی حقوقی در حقوق فرانسه ۱۱۱

 

 

 

الف ـ بررسی رویه قضایی ۱۱۱

 

ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۳

 

ج)جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه ۱۱۵

 

بند سوم ـ شورای اروپا و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۶

 

گفتار چهارم :مسئولیت مدیر مسئول در مطبوعات ۱۱۷

 

بند اول : نظریه مسئولیت‌ «جمعی یا تضامنی» ۱۱۸


فرم در حال بارگذاری ...

« " خرید متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن: – 7 "" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۳-۴ اهمیت و جایگاه مسئولیت­ پذیری از منظر اسلام – 7 " »