وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۸-۴ – شرایط و اوضاع و احوال جرم – 7

۱-۸-۱ – عنصر مادی

 

برای تحقق جرم دزدی دریایی ارتکاب یکی از اعمال مادی ممنوعه ضروری است. اقداماتی نظیر تعدی، توقیف، غارت، اقدامات خشونت‌بار، تخریب یا ایراد خسارت توام با قهر و غلبه، اعمال کنترل بر کشتی به قصد دزدی دریایی توسط خدمه شورشی یا به کارگیری آن در جهت ارتکاب اقدامات فوق از مصادیق دزدی دریایی است. این مصادیق در تعاریف مندرج در ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۸ ذکر شده‌اند. در سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی اعمالی چون کنترل زورمندانه یا تهدیدآمیز کشتی، اعمال خشونت علیه اشخاص موجود در آن، تخریب یا ایراد آسیب به کشتی یا محموله آن یا تأسیسات دریانوردی، قرار دادن یا وارد نمودن مواد یا وسایل مخرب یا آسیب‌رسان به کشتی یا محموله آن، ارسال اطلاعات نادرست، تهدید با هدف اجبار فیزیکی یا قضایی فردی جهت ارتکاب عملی یا خودداری از انجام عملی از جمله مصادیق ممنوعه و عناصر مادی می‌باشد .

 

‌بنابرین‏ ملاحظه می‌شود که دایره شمول ممنوعیت در کنوانسیون ۱۹۸۸ دارای جامعیت بیشتری است.آنچه به وضوح تشتت در تعریف جرم دزدی دریایی را نمایان می‌سازد، توجه به اعمال مشمول تعریف این جرم به عنوان عناصر مادی آن است. در حالی که کمیته حقوق ‌دانان جامعه ملل «محرومیت از مال و اعمال خشونت‌آمیز علیه افراد» [۲۵] را به عنوان عناصر مادی دزدی دریایی می‌دانست، کنوانسیون ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ هر گونه اقدام غیرقانونی خشونت‌آمیز، بازداشت و چپاول علیه هر کشتی یا هواپیما یا علیه اشخاص و اموال موجود در کشتی یا هواپیما را در خارج از صلاحیت دیگر کشتی‌ها مشمول دزدی دریایی می‌دانند: ضمن اینکه بر اساس این دو کنوانسیون، مشارکت و معاونت در ارتکاب دزدی دریایی، معادل مباشرت در ارتکاب این جرم تلقی گردیده است. در حالی که کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ در تدوین کنوانسیون ۱۹۵۸ معتقد بود که دزدی دریایی می‌تواند نه تنها توسط کشتی‌ها بلکه در دریای آزاد توسط یک هواپیما علیه کشتی نیز صورت پذیرد، در عین حال بر این نظر بود که اعمال صورت گرفته در هوا توسط یک هواپیما علیه هواپیمای دیگری به سختی می‌تواند در قالب تعریف جرم دزدی دریایی گنجانده شود. از این رو در ماده ۳۹ طرح آن کمیسیون، ارتکاب هر گونه عمل خشونت‌آمیز، بازداشت و چپاول تنها علیه دیگر کشتی‌ها یا اموال و اشخاص موجود در آن کشتی‌ها به عنوان دزدی دریایی تلقی گردیده است. همچنین کمیسیون حقوق بین‌الملل در تغییر کنوانسیون مذکور معتقد است اعمال صورت گرفته بر عرصه یک کشتی توسط خدمه خود آن کشتی یا مسافران ، اعمال مشمول دزدی دریایی تلقی نمی‌شوند) .تقی زاده، ۱۳۹۰ :۴۲ ).

 

۱-۸-۲ – عنصر معنوی

 

اقدامات غیرعمدی همچون حوادث دریایی منجر به قتل افراد یا تخریب کشتی‌ها و محموله آن ها از شمول تعریف دزدی دریایی خروج موضوعی دارد .

 

در خصوص عنصر معنوی در ارتکاب دزدی دریایی، تقریبا در همه معاهدات و طرح‌های مربوط به تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر مبارزه با دزدی دریایی، بر «شخصی بودن اهداف دزدان» در توسل به اعمال مشمول جرم دزدی دریایی، اتفاق‌نظر وجود دارد .

 

این امر هم در کنوانسیون ۱۹۸۲ و هم در کنوانسیون ۱۹۸۵ مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در طرح کمیته حقوق ‌دانان جامعه ملل برای تدوین تدریجی حقوق بین‌الملل در ۱۹۲۶ این کمیته ضمن تأکید بر این مؤلفه‌، آن را عاملی متمایزکننده میان اعمال دولتی و غیر آن که مالا بر تعریف جرم دزدی دریایی و اعمالی غیر از آن تاثیرگذار است می‌داند. از این رو انگیزه تحصیل مال، به عنوان عنصر معنوی در جرم دزدی دریایی مورد موافقت همه حقوق ‌دانان قرار نگرفته است، چه اینکه توسل به اعمال خشونت‌آمیز می‌تواند نه انگیزه مادی، بلکه نفرت یا انتقام و خون‌خواهی باشد. به نظر می‌رسد انگیزه مادی را نباید بیش از حد بزرگ جلوه داد، زیرا بررسی جامع‌تر انگیزه های دزدی دریایی را محدود و محصور می‌کند. بهتر آن است که به عنوان اصلی کلی به ماهیت خارجی این اقدامات، بدون ورود بیش از حد به انگیزه های دزدی دریایی پرداخته شود؛ ضمن آنکه قبول ارتکاب دزدی دریایی در راستای یک هدف شخصی می‌تواند خود دربرگیرنده تمام انگیزه های مطرح در ارتکاب این جرم باشد. به نظر می‌رسد کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در هنگام تدوین کنوانسیون راجع به دریای آزاد ۱۹۵۸، گرایش به همین دیدگاه داشته است. این کمیسیون در تفسیر ماده ۳۹ طرح خود راجع به موضوع معتقد است: «قصد دزدی [۲۶] (برای ارتکاب دزدی دریایی) لازم نیست. اعمال دزدی دریایی ممکن است با احساس تنفرآمیز و انتقام، نه صرفا انگیزه کسب مال همراه باشد.» ) .تقی زاده، ۱۳۹۰ :۴۵ )

 

با این حال، ‌به دلیل تشتت فراوان در ارائه تعریف مشخص از جرم دزدی دریایی، ‌به این اعتقاد استوار رسیده‌اند که اصولا نظامی تحت عنوان حقوق بین‌الملل دزدی دریایی وجود ندارد؛ البته جز در حقوق داخلی برخی کشورها که به منظور حفاظت از تجارت خود یا ایجاد منافع امپریالیستی اقدام به تعبیه مقرره‌هایی در این زمینه می‌کنند یا در تئوری‌های کسانی که ترجیح می‌دهند نگرش اخلاقی خود را به عنوان قانون معرفی کنند.

 

به‌رغم عدم توافق میان حقوق‌دانان در ارائه یک معیار مشخص به عنوان عنصر معنوی جرم دزدی دریایی و نیز سکوت معنادار کنوانسیون‌های بین‌المللی در این رابطه، تقریبا این توافق وجود دارد که اعمال صورت گرفته چنانچه با اهداف و انگیزه های سیاسی ارتکاب یافته باشند در قالب دزدی دریایی قرار نخواهند گرفت. ماده یک مقررات پیش‌نویس ممانعت از دزدی دریایی، تهیه شده توسط کمیته حقوق‌دانان جامعه ملل بر این مهم اشاره صریح دارد .

 

۱-۸-۳ – عنصر قانونی

 

عنصر قانونی جرم دزدی دریایی ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی می‌باشد. کنوانسیون‌های مذکور دولت‌ها را ملزم به محاکمه و مجازات دزدان دریایی بر اساس مقررات داخلی خود می‌کند موقعیت معاهدات در نظام حقوق داخلی امری است که در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی فرانسه معاهدات بر قوانین داخلی این کشور برتر بوده و در صورت تعارض بین معاهدات و قوانین داخلی اولویت با معاهدات بین‌المللی است (تقی زاده، ۱۳۹۰ :۴۱ ).

 

۱-۸-۴ – شرایط و اوضاع و احوال جرم

مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 7 – 8

۲-۴-۱-۳ هوشین کانری (Hoshin Kaneri)

 

تاریخچه پیدایش هوشین به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد. در این زمان از تلفیق دو نظریه مدیریت بر مبنای هدف و کنترل کیفیت آماری مدیریت هوشین به وجود آمد. مدیریت هوشین از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی وارد ادبیات مدیریت غرب شده است، مدیریت هوشین کانری فرآیندی است که طی آن استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت به صورت اهداف کوتاه‌مدت (معمولاً سالانه) و برنامه های اجرایی تبدیل شده و به متولیات انجام فعالیت‌ها انتقال می‌یابد و با تعیین شاخص‌هایی میزان تحقق اهداف و اجرای برنامه سنجش و کنترل می‌شود. بازخور این سنجش در پایان دوره ارزیابی بر اهداف و استراتژی‌ها اثر گذاشته و در به روز کردن آن کمک می‌کند. مدیریت هوشین را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

 

نظامی است برای ترجمه چشم‌انداز و اهداف سازمان به روش‌های علمی و قابل سنجش در سرتاسر سازمان. در این نظام اهداف کیفی به اهداف کمی و قابل حصول ترجمه می‌شود و بر مسائل اساسی و مهم به منظور بهبود تمرکز می‌شود.

 

شکستن اهداف بلندمدت به اهداف کوتاه‌مدت بر اساس تجزیه و تحلیل واقعیات انجام می‌گردد. ‌به این معنی که در پایان دوره ارزیابی و یا ابتدای تدوین استراتژی نظرات مدیران میانی و عملیاتی سازمان در رابطه با میزان اجرای برنامه ها، تحقق اهداف و تجزیه و تحلیل‌های محیطی، جمع‌ آوری می‌شود. بر اساس این اطلاعات مسایل مهم و کلیدی که باید بر آن‌ ها تمرکز شود تعیین و اولویت‌بندی انجام شده به اهداف واحدها شکسته شده و این سیکل تکرار می‌شود. علاوه بر موارد فوق مدیر ارشد شرکت در پایان سال یک برنامه آسیب‌شناسی و یا عارضه‌یابی را به اجرا درمی‌آورد تا بر اساس آن‌ ها راهنمایی‌هایی در موارد زیر کسب نماید.

 

اثربخشی روش‌ها و اهداف مشخص شده در هوشین:

 

تغییرات محیطی اتفاق افتاده

 

اثربخشی برنامه های درازمدت و میان ‌مدت

 

۲-۴-۱-۴ مدل بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان

 

یکی از مدل‌های ارائه شده درخصوص تاثیر IT بر عملکرد سازمان توسط دهنینگ و ریچاردسون ارائه شده است آن‌ ها در مدل خود تلاش کردند تا بر خلاف مطالعات قبلی در این زمینه فقط اثرات مستقیم سرمایه‌گذاری بر عملکرد کسب و کار (دیدگاه ورودی – خروجی) را در نظر نگیرند. شکل زیر ساختار و اجزای این مدل را نشان می‌دهد. در شکل، عدد ۱ بیانگر تاثیر مستقیم IT بر عملکرد سازمان است. عدد ۲ نماینگر تاثیر سرمایه‌گذاری بر تغییر در فرآیندهای کسب و کار و سپس عملکرد سازمان است. عدد ۳ نیز عوامل دیگر را بر نتیجه سرمایه‌گذاری و در نتیجه عملکرد کسب و کار نشان می‌دهد. در رابطه با تاثیر IT بر عملکرد سازمان مطالعات در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بیانگر همبستگی منفی بین سرمایه‌گذاری در IT و عملکرد سازمان بود. این قضیه به ۱۱ پارادوکس بهره‌وری IT معرفی شد.

 

عملکرد کسب و کار

 

تغییر در فرآیندهای کسب و کار

 

سرمایه گذاری در IT

تاثیراهرمی پیچیدگی فناوری، نوع سازمان، همسوسازی استراتژی، اندازه و سلامت مالی سازمان شد.

 

شکل ۲-۶ تاثیر IT بر عملکرد سازمان

 

۲-۱-۴-۵ مدل خلق ارزش سیستم‌های ERP

 

ارائه مدلی برای نشان دادن میزان تاثیر ERP در خلق ارزش برای سازمان از این جهت پیچیده است که کمی کردن منافع به دست آمده از پیاده‌سازی این سیستم‌ها منافعی مانند بهبود دسترسی به اطلاعات، بهبود کیفیت مدیریت بهبود پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری موثرتر بسیار دشوار است. از سوی دیگر مدل ارائه شده باید منطبق‌ بر یکی از مدل‌های شناخته شده باشد.

 

– تحقیق اول «بررسی اثر کیفیت پیاده‌سازی ERP بر ارزش سازمان»

 

در این مطالعه به مقایسه روند عملکرد مالی سازمان‌هایی که ERP را با موفقیت یا شکست پیاده کرده‌اند در طی سه سال پس از پیاده‌سازی به کمک روش آزمون فرضی پرداخته شده است. پس از بررسی فرض‌ها مشخص شد که بین این دو دسته از سازمان‌ها به لحاظ نسبت ROA یعنی نسبت درآمد خالص به کل دارایی‌ها و نسبت ROI یا نرخ بازگشت سرمایه تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی به لحاظ گردش دارایی و نیز بازگشت سرمایه بین سازمان‌های موفق و سازمان‌های ناموفق نظارت معناداری وجود دارد.

 

– تحقیق دوم «بررسی سیستم ERP بر عملکرد سازمانی شواهدی از سازمان‌های فنلاندی»

 

هدف مطالعه دوم بررسی تغییرات کسب و کار و در نتیجه تاثیر این تغییر بر عملکرد سازمانی سازمان‌هایی است که ERP را پیاده‌ کرده‌اند. تغییرات کسب و کار ایجاد شده در اثر پیاده‌سازی ERP را می‌توان بر طبق نظر داونپورت به تغییرات عملیاتی (نحوه‌ انجام کارها) و تغییرات در سطوح مدیریتی تقسیم کرد. چاند و همکارانش به بررسی اثرات و منافع ERP در مراحل مختلف پیاده‌سازی به کمک کارت امتیازی پرداخته و مدل زیر را ارائه کردند. بر اساس نتایج این مطالعه نویسنده تحقیق دوم نتیجه گرفته است که استفاده از کارت امتیازی رویکرد سیستماتیک مناسبی برای ارزیابی اثرات ERP در سازمان‌ها است. همچنین در این تحقیق بر اساس مطالعه چندین نمونه مطالعاتی دیگر مشخص شده است که بین محرک‌ها و یا دلایلی که باعث تصمیم به پیاده‌سازی شده است و نتایج درک شده از پیاده‌سازی ارتباط وجود دارد.

 

بهبود فرایند در تامین سفارشات

 

بهبود فرایند ورود داده های سفارش

 

آموزش سیستم جدید و بهبود فرایند یادگیری

 

سیستم ERP

 

+

 

شکل ۲-۷ زنجیره ارزش معرفی شده توسط چاند

 

تحقیق سوم «مدلی از فاکتورهای سازمانی و پیاده‌سازی برای تحقق منافع سیستم ERP

 

در این مقاله محقق در حقیقت الگویی را برای فاکتورهای سازمانی و پیاده‌سازی مؤثر در خلق ارزش توسط سیستم ERP می‌شود را معرفی ‌کرده‌است. به طور خلاصه همسوسازی استراتژی‌ها با نرم‌افزار و تغییر فرآیندهای کسب و کار ثابت شده است که می‌تواند بر کسب نتایج و منافع مطلوب از سیستم ERP تاثیر بگذارد. این دو فاکتور باید با فاکتور مدیریت پروژه هماهنگ باشند. نتایج این تحقیق موید نتایج به دست آمده از تحقیق لاو و انگای در زمینه تاثیر تمایل استراتژیک به استفاده از ERP در میزان موفقیت در زمینه‌های مختلف رضایت کاربران، بهبود فرآیندهای کسب و کار، عملکرد کسب و کار (به لحاظ مالی یعنی سوددهی، رشد فروش، افزایش سهم بازار و…) است.

 

از تلفیق نتایج به دست آمده در این تحقیق می‌توان مدل ارائه شده در شکل را برای تاثیر و کمک ERP در بهبود عملکرد سازمانی ارائه کرد، فلش پررنگ تاثیرات به دست آمده از تحقیق اول، فلش خط‌چین از نتایج تحقیق ۲ و ۳ و فلش معمولی از نتایج تحقیق سوم به دست آمده است.

 

افزایش کارایی درون‌سازمانی (گردش دارایی، بازگشت سرمایه)

 

افزایش کارایی درون‌سازمانی (دقت داده های فروش، اقتصاد فروش، بهبود سیستم کنترل هزینه عملیات، بهبود سیستم مدیریت دریافت حساب‌ها)

 

منافع مالی (مثلاً کاهش هزینه مدیریت)

دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 19 – 7

روایی ابزار: با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی، ۵ عامل شامل ترس از بیگانگان، ترس از ارزیابی توسط دیگران، ترس از صحبت کردن در جمع، ترس از انزوای اجتماعی، و ترس از آشکار شدن علایم اضطراب استخراج شده است که این ۵ عامل ۲۳/۴۷ درصد واریانس کل تست را تبیین می‌کنند (سام دلیری، ۱۳۸۱). در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب حاصله ۸۷/۰ بود.

 

شماره سوالات مربوط به هر عامل در جدول زیر آورده شده است:

 

جدول ۳-۲: شماره سوالات خرده مقیاس های ابزار اضطراب اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل شماره سوالات ترس از بیگانگان ۳و۴و۵و۸و۱۲و۱۳و۱۵و۱۷ ترس از ارزیابی توسط دیگران ۱۶و۱۹و۲۱و۲۲ ترس از صحبت کردن در جمع ۱و۱۸و۲۳و۲۴ ترس از انزوای اجتماعی ۲و۷و۹و۲۰و۲۷ ترس از آشکار شدن علایم اضطراب ۶و۱۰و۱۱و۱۴

روش نمره گذاری: روش نمره گذاری در این ابزار به شکل مستقیم می‌باشد، بدین ترتیب که گزینه تقریبا همیشه نمره ۵ و گزینه تقریبا هیچ وقت نمره ۱ می‌گیرد. همچنین نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده عدم اضطراب اجتماعی است.

 

۳ -۴-۳ مقیاس رضایت جنسی یاوری کرمانی

 

معرفی ابزار: این مقیاس که احساسات و نگرانی های شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی با همسر ارزیابی می‌کند، توسط یاوری کرمانی (۱۳۸۶) ساخته شده و شامل ۱۷ سوال است و یک نمره کلی درباره میزان رضایت جنسی فرد را به دست می‌دهد.

 

پایایی ابزار: یاوری کرمانی پایایی این مقیاس را ۷۵/۰ گزارش ‌کرده‌است. در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب حاصله ۷۶/۰ بود.

 

روش نمره گذاری: روش نمره گذاری در این پرسشنامه به شکل مستقیم و بر پایه طیف لیکرت می‌باشد، بدین ترتیب که گزینه خیلی زیاد نمره ۵ و گزینه خیلی کم نمره ۱ می‌گیرد. همچنین نمره بالا در این ابزار بیانگر رضایت جنسی بیشتر است.

 

۳-۵ روش اجرای پژوهش

 

در راستای اجرای پژوهش ابتدا پژوهشگر مکاتبات لازم را با اداره کل آموزش و پروش جهت اخذ مجوزهای لازم انجام داد. سپس پژوهشگر پس از تعیین اعضای نمونه، در طول مدت ۳ هفته، به مرور اعضای نمونه را به شکل گروهی در مدارس انتخاب شده ملاقات کرده و در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها با آن ها صحبت نمود و از آن ها دعوت به همکاری در پژوهش شد. همچنین به آن ها یادآوری شد که اطلاعاتشان محرمانه خواهد ماند. در نهایت پرسشنامه‌ها در بین آن ها توزیع گردید و بعد از تکمیل شدن، جمع‌ آوری شد.

 

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

داده های این پژوهش، در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف از معیار، کمینه، بیشینه) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون، و تحلیل مسیر) به کمک نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

۳-۶- ملاحظات اخلاقی

 

در انجام این پژوهش به منظور رعایت حریم و محدوده­ انسانی نکاتی لحاظ گردید که به طور اجمال به آن پرداخته می شود. نخست در انتخاب گروه نمونه افرادی انتخاب شدند که مایل و راضی به شرکت در پژوهش بودند در مرحله بعد به اعضاء شرکت کننده در پژوهش اطمینان کافی داده شد که اطلاعات حاصل از این پژوهش جنبه شخصی و محرمانه داشته و به هیچ وجه به صورت فردی در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت. بلکه نتایج حاصل از پژوهش به صورت آماری و نتیجه گیری کلی و نه به صورت فردی منتشر خواهد شد و آن ها اختیار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند. در طول اجرای پژوهش نیز همواره این اطمینان‌دهی به شرکت کنندگان وجود داشت؛ به علاوه در طراحی پرسشنامه‌ها نیز به جای استفاده از نام و نام خانوادگی شرکت کننده از کد برای شناسایی و نام­گذاری پرسشنامه ­ها استفاده گردید. هرجا که شرکت‌کنندگان این پژوهش اصرار داشتند یا مایل بودند، که از نتایج این پژوهش اطلاع حاصل کنند، به زبان ساده اطلاعات حاصل شده در اختیار آنان قرار گرفت.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

  1. Marcia ↑

 

  1. informational ↑

 

  1. normative ↑

 

  1. Diffuse/ avoidant ↑

 

  1. informational ↑

 

  1. normative ↑

 

  1. Diffuse/ avoidant ↑

 

  1. ۱- Liebowitz ↑

 

  1. ۱ Duncombe ↑

 

  1. Crawford & pop ↑

 

  1. Bradbury & karney ↑

 

  1. Davis & Shaver ↑

 

  1. Christofer & Sprecher ↑

 

  1. Spance ↑

 

  1. Nichols ↑

 

  1. Mkanyl ↑

 

  1. Barrientos ↑

 

  1. Esputen ↑

 

  1. Larson ↑

 

  1. Simon &Gagnon ↑

 

  1. Crowe ↑

 

  1. Harvey ↑

 

  1. Maslow ↑

 

  1. Vandermassen ↑

 

  1. Krystns ↑

 

  1. Kendrick ↑

 

  1. Brezsnyak & Whisman ↑

 

  1. Byers ↑

 

  1. Slosarz ↑

 

  1. Nichols ↑

 

  1. Terman ↑

 

  1. Litzinger ↑

 

  1. Ston ↑

 

  1. Bootzin ↑

 

  1. Eryilmaz ↑

 

  1. DeJudicibus ↑

 

  1. Hyde ↑

 

  1. Byers ↑

 

  1. Young ↑

 

  1. Spence ↑

 

  1. Freud ↑

 

  1. Hall ↑

 

  1. Young ↑

 

  1. Archetyps ↑

 

  1. Anima&animus ↑

 

  1. Harding ↑

 

  1. Sharf ↑

 

  1. Feell khautri ↑

 

  1. Prvjaskav Nrvkras ↑

 

  1. Ferankel ↑

 

  1. Froom ↑

 

  1. Hornay ↑

 

  1. Mazlow ↑

 

  1. Masters ↑

 

  1. Existentialists ↑

 

  1. Perls ↑

 

  1. Abbott & wallace ↑

 

  1. ratiomal behavior therapy ↑

 

  1. Kohleberg ↑

 

  1. Interaction Between Individual ↑

 

  1. Social Communication ↑

 

  1. Social Skill ↑

 

  1. Social Anxiety ↑

 

  1. embarrassing or Humiliating ↑

 

  1. Rheingold ↑

 

  1. Charles & Stewart ↑

 

  1. Eureligs ↑

 

  1. Taylor ,Bomyea & Amir ↑

 

  1. American Psychiatric Association ↑

 

  1. Crain ↑

 

  1. Ziegle ↑

 

  1. Gaudiano ↑

 

  1. Coles, Turk, Heimberg & Fresco ↑

 

منابع پایان نامه ها | ۱-۲- بیان مساله – 8

۱-۱- مقدمه

 

به منظور درک انگیزش کارکنان، سازمان‌ها مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان انجام داده‌اند تا بدین‌وسیله بتوانند راه‌حلی جهت ارتقاء کارآئی سازمان و اثربخش نمودن فعالیت کارکنان خود بیابند. مفهوم کیفیت زندگی کاری در تمام ابعاد آن برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی وضع شده است. کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به بهبود شرایط کلی محیط کار، اتخاذ سیاست‌ها و ‌رویه‌هایی را توجیه می‌کند که موجب می‌شوند کار به گونه‌ای طراحی شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارکنان افزوده گردد که مفهومی است ساده و از نقطه‌نظر عملیاتی، امکان‌پذیر و شدنی و شدیداًً انسانی است.

بی‌شک دنیای امروز دنیای سازمان‌ها است و متولیان این سازمان‌ها انسان‌ها هستند. انسان‌ها در کالبد سازمان‌ها روح می‌دهند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند، سازمان‌ها بدون وجود انسان نه تنها مفهوم نخواهند داشت بلکه اداره آن ها نیز میسر نخواهد بود. ‌بنابرین‏ منابع انسانی با ارزش‌ترین منبع برای سازمان‌ها هستند، آن ها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده و راه‌حل ارائه می‌کنند و نهایتاًً مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌نمایند. چنین انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمانی باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود. یکی از جالبترین روش‌های انگیزش توجه به برنامه های کیفیت سیستم کار با کیفیت زندگی کاری است.

هر چه خواست ها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شوند ، احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار دلبسته شوند، از کارشان ، سرپرستشان و همکارانشان خشنودتر باشند ، به فشار عصبی کمتری گرفتار شوند ، کمتر دچار حادثه یا غیبت از محل کار گردند و با مشتریان روابط بهتری خواهند داشت.

 

با توجه به افزایش تعداد بانک های خصوصی و دولتی و رقابت این بانک ها برای جذب مشتریان ،سیستم مدیریت روابط با مشتری می‌تواند کمک شایانی به آن سازمان ها کند تا مشتریان خود را حفظ و مشتریان جدیدی جذب نمایند .مشتری از ارکان حیاتی یک سازمان می‌باشد و برای تمرکز کردن بر ارتباط نزدیک و عمیق با مشتری نیازمند داشتن سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و کارمندانی قوی برای تعامل با مشتری می‌باشد.

 

از این رو،در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی کارکنان بانک های ملت و ملی (شهرستان کاشان ) پرداخته شود و به طور تطبیقی مقایسه ای بین آن ها انجام گیرد .

 

فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری ‌در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می‌دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او ‌در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می‌سازد.

 

در این فصل موضوعاتی مانند بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف­ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق ، استفاده کنندگان و روش تحقیق بیان می شود.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمان­ها یا در ارتباط با سازمان­ها سپری می شود ، در یکی کار می‌کنیم و از خدمات و تولیدات سازمان­ های دیگر بهره مند می‌شویم . هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی هدف­های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می‌سازد. نیل به زندگی شغلی با کیفیت ، مستلزم کوشش­هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصت‌های بیشتری برای تاثیر گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می‌دهد . ‌به این ترتیب هر سازمانی با بهره وری و کارایی مطلوب و مؤثر ، در جستجوی راه ­هایی است تا کارکنان را به درجه ای از توانایی برساند که مغز و هوشمندی خود را به کار گیرند که این امر، به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب ، یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرایند تصمیم گیری صورت می‌گیرد .

امروزه در مدیریت معاصر کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است . طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آن ها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند .

برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که عامل رشد و تعالی کارکنان در سازمان ‌می‌باشد . لذا نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می‌دهد و براین باور است که برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد

نیل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ کیفیت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی بیشتر ﺑﺮای تاثیر ﺑﺮ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ترتیب ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺆﺛﺮ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد را به ﮐﺎر گیرند ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وسیله کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و سهیم ﮐﺮد بیشتر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ تصمیم گیری ﺻﻮرت ﻣﯽ گیرد. کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ شیوه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺣﺴﺎس مالکیت ﺧﻮدﮔﺮدان، مسئولیت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﻣوﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی به طور تطبیقی بین بانک های خصوصی (ملت ) و دولتی (ملی) در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﮔﺴﺘﺮش، ﺣﻔﻆ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ارزش ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ CRM[1] ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای او ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﻫﺎی او را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ که ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، به اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ..

 

مقالات و پایان نامه ها | گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه – 7

خانواده‏ها باید برنامه مشخصی در زمینه آموزش حجاب و محرم و نامحرم و حلال و حرام به فرزندان خود داشته باشند و از کودکی، دختران خود را با حجاب آشنا سازند و آن را تا زمان بلوغ به تأخیر نیندازند. در این راه از راهکارهای تشویق و تنبیه می‌توانند بهره گیرند. البته سخت‏گیری‏های بیجا نه تنها راه حل مناسبی به شمار نمی‏رود، بلکه معضل را دو چندان می ‏کند. در صورتی که غیرت با دوراندیشی و تعقل و صبر همراه نباشد، چه بسا به ضد خود تبدیل شود.

 

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه

 

آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملاً مؤثر است. منظور از آموزش سوادآموزی است و سوادآموزی چیزی جز وسیله نیست. نکته مهم این است که این وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدف‌های نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد، در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: «… چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا» مصداق پیدا خواهد نمود.

 

بایستی اذعان داشت که نه فقدان تعلیم و تربیت ملازمه قطعی با بزهکاری وکجروی دارد و نه وجود آن ملازمه قطعی با عدم بزهکاری و عدم کجروی افراد دارد بلکه آموزش و پرورش باعث تغییر نوع جرایم ‌و انحرافات ارتکابی می‌گردد. بدین نحو که اشخاص باسواد خیلی کمتر از اشخاص بی‌سواد مرتکب جرایمی نظیر قتل و ضرب و جرح می‌شوند ولی در عوض مرتکب جرایم فکری و امروزی تری همچون گرایش به انواع ‌گروه‌های انحرافی ،انواع رفتارهای ‌کج‌روانه مانند:بد لباسی،بد پوشی،عدم رعایت شئونات شرعی و اخلاقی،مدپرستی و…. خواهند شد.

 

نخستین محیط اجتماعی که کودک بعد از خانواده وارد آن می‌گردد، مدرسه است. مدرسه به خاطر تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش‌های اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد، یکی از کارگزاران مهم اجتماعی کردن فرد تلقی می‌گردد.

 

یک سلسله هنجارهای رفتاری وجود دارد که انتظار داریم افراد در جامعه بزرگتر، خود را با آن هنجارها تطبیق بدهند. در جامعه کوچک مدرسه نیز هنجارهایی از این قبیل وجود دارد. گاه کودکی که در جامعه و در خانه، از قانون تبعیت کامل می‌کند، ممکن است در مدرسه رفتار انحرافی داشته باشد و بعضی والدین با دریافت گزارش رفتار فرزندان خود از مدرسه کاملاً متحیر می‌شوند. از طرف دیگر، جوانی که در مدرسه خوش رفتار است احتمال دارد از لحاظ برخی از جنبه‌های رفتاری در جامعه بزرگ‌تر منحرف یا بزهکار باشد. از این رو مفهوم «کج روی» مفهومی نسبی و تابع زمینه اجتماعی و مناسبات گروهی است.

 

بدیهی است که اگر امکانات و جاذبه مدارس جهت حفظ دانش‌آموزان به حد کافی تأمین نگردد و در پر نمودن اوقات فراغت آنان به شیوه های صحیح تربیتی توفیق حاصل ننماید وبه لحاظ جو درونی خودمحیطی سالم و واکسینه نداشته باشندوالقاگر مفاهیم ارزشی هم چون حجاب وعفاف نتوانندباشند و فردرانتواننددر خود با ارزش‌ها و اعتقادات مورد قبول جامعه نهادینه سازند، بی‌شک زمینه انحرافات را در دانش‌آموزان فراهم ساخته و در نتیجه با عواقب زیان باری مواجه خواهیم شد. توزیع تصاویر ‌و فیلم های گروه ها وفرقه­های منحرف وانواع مدهای غربی و آشنایی یکدیگر از انواع رفتارهای ‌کج‌روانه همچون عدم رعایت حجاب وروابط جنسی درمدارس، هشدارهایی است که توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر مسئولان جامعه را برای توجه هرچه بیشترفرهنگ عفاف وحجاب وترویج میان دانش آموزان و سلامت نسل آینده می‌طلبد.

 

یکی از چالش‌های زندگی دوران معاصر وجود تضادهای مختلف در حیات اجتماعی می‌باشد. در سطح کلان ممکن است ما متوجه بسیاری از تفاوت‌ها نشویم، اما در محیط‌های کوچک مخفی ماندن آن ممکن نیست و گاه گاهی خود را بروز می‌دهد. وقتی بین خانه و مدرسه بینش‌ها و نگرش‌ها هم خوانی نداشته باشد؛ یا بین مدرسه و جامعه ارزش‌ها شکل متفاوت به‌خود گیرد موجب حیرت و سردرگمی می‌گردد. در این صورت انتخاب درست کار دشواری خواهد شد و همین که فرزندان ما در این زمینه با مشکل مواجه گردند، وخامت اوضاع را در پی‌خواهد داشت. هر بحرانی به‌تناسب و موقعیت خود مخرب است. بحران حیرت در گزینش بهترین‌ها هم مشکل ساز خواهد بود.

 

تعریف الگوها، یک سان سازی معیارهای خوبی و بدی، وحدت نظر دو مرکز مهم خانه و مدرسه می‌تواند مشکل تضادهای اجتماعی را به‌حداقل کاهش دهد. در بین ارتباطات موجود میان معلم و دانش آموز این اصل اثبات شده است که معمولاً دانش آموزان معلم خود را الگو و سرمشق اخلاق و رفتار خویش قرار می‌دهند و در موارد زیادی از وی تقلید می‌کنند. لذا، ‌یکی از علل عمدی عدم رعایت ضوابط اخلاقی و استفاده ی دانش آموزان از لباس های نامناسب و مبتذل در مدارس را باید در طرز تفکر و رفتار مربیان و معلمان آن مدارس جستجو کرد.[۱۲۱] چرا که تاکنون از سوی مسئولین و کارگزاران آموزش و پرورش بارها نسبت به رعایت ضوابط و قوانین اخلاقی و رعایت پوشش اسلامی در مدارس (به گردانندگان مربوطه) تذکرات لازم داده شده ولی به علت عدم تنفر و انزجار اولیای برخی از مدارس نسبت به ناهنجاری های اجتماعی از جمله بد حجابی تذکرات فوق چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. امّا، از سوی دیگر مدارسی که دارای مدیران و مربیان متدین ومعتقد به اصل حجاب و پوشش اسلامی می‌باشند، از فضای اسلامی و معنوی بیشتری برخوردارند. لذا هر برخوردی که معلم با دانش آموز دارد در حقیقت بر ساخته شدن جامعه ی پیرامونی خودش تأثیرگذار است.

 

باید توجه داشت که اگر مدارس به دلیل نقش کلیدی خود در جامعه پذیر کردن نوجوانان وجوانان نتوانند به درستی ایفای نقش کنند به مثابه این ناتوانی ما شاهد بروز ناهنجاری و ناهمگون شدن افراد با هنجارهای جامعه خواهیم بود مثلا اگر مدارس بدون دقت کامل و برنامه ریزی و یا متناسب با استمرار و موقعیت سنی و علاقه جوانان و نوجوانان نسبت به ارزش‌های پوششی وعفاف در هدایت و ارشاد آنان نقش مثبت و مؤثری نداشته باشند، بلکه موجب دلزدگی، بی اعتنایی و کم توجهی نسل نو نسبت ‌به این گونه ارزش ها و در نتیجه طرز پوشش، سخن گفتن و طرز رفتار آنان را به ابتذال کشیده می شود. مثلا از این که از دانش آموزان – به مناسبت های مختلف – بخواهیم چندین ساعت در حیاط مدرسه – و در سرمای زمستان – بعد از استماع قرائت قرآن و خواندن دعا (توسل، فرج، وحدت و …) و سخنرانی (تکراری) یک ساعته فلان مدیر یا معاون یا مربی تربیتی و … را ‌در مورد لزوم و آثار رعایت حجاب و پوشش اسلامی گوش کنند، عملاً (خودآگاه یا ناخودآگاه) زمینه‌های بی میلی آنان نسبت به مراسم و برنامه های مذهبی و اسلامی و تمایل آنان نسبت به فساد و بدحجابی، بی بند و باری و … را فراهم آورده ایم. یعنی با دفاع غلط از حجاب موجب رشد بی تفاوتی و حتی انزجار دانش آموزان نسبت به (ارزش حجاب اسلامی ) می‌شویم. امروزه بسیاری از دانش آموزان به دلیل ارتباط الکترونیکی، شبهات زیادی را در زمینه‌های مختلف از جمله مسأله پوشش و ارتباط با ‌گروه‌های غیر هم جنس مطرح می‌کنند[۱۲۲] که در صورت ناتوانی معلمان از ‌پاسخ‌گویی‌ به آنان حجاب و ارزش های اسلامی روز به روز حاشیه ای تر تلقی می‌شوند.