وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" مقالات و پایان نامه ها | نتیجه گیری – 1 "

 

۲٫ پیش‌بینی اصلاح مرتکب

 

۳٫ جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران.

 

۴٫ فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

‌بنابرین‏ زمانی که مجازت قصاص ‌در مورد مرتکبین جرم اسید پاشی به هر دلیل اجرا نگردد و نوبت به اجرای مجازات تعزیری حبس برسد، علی الاصول باید بتوان در صورت وجود جهات تعلیق، مجازات مرتکب را معلق ساخت، اما در ماده ۴ ق.م.ا که احکام جزایی غیر قابل تعلیق را نام می‌برد، در بند ۲ نه تنها جرم اسید پاشی در زمره ی جرایم غیر قابل تعلیق نام برده شده است، بلکه مجازات شروع به آن نیز غیر قابل تعلیق می‌باشد (ساولانی، ۱۳۹۲: ۳۸۲). ماده ۴۷ ق.م.ا صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرایم زیر و شروع به آن ها قابل تعلیق و تعویق نیست:

 

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات اب، برق، گاز، نفت، مخابرت.

 

ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به ازار، ادم ربایی و اسیدپاشی………..

 

در نتیجه به دلیل صدمات جبران ناپذیری که در نتیجه ارتکاب این جرایم به وجود می اید، قانون گذار محدودیت هایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم به وجود آورده است. که برخی به تبع مجازات اصلی و برخی با تصریح در حکم قانون گذار بر مرتکب اعمال می‌گردد.

 

نتیجه گیری

 

قانون گذار در سال ۱۳۳۷ به دنبال افزایش ارتکاب جرم اسیدپاشی و خلا قانونی که در خصوص مجازات مرتکبین این دسته از جرایم وجود داشته، اقدام به تصویب ماده واحده ای در خصوص مجازات مرتکبین اسیدپاشی نمود. در سال های اخیر نیز چند مورد اسیدپاشی اتفاق افتاد که با توجه به ماده ۷۲۹ ق.م.ا موضوع معتبر یا منسوخ بودن مقررات ماده واحده مورد اختلاف بوده است. باید گفت چون ماده واحده از مصادیق الحاقات ق.م.ع ۱۳۰۴ محسوب نمی شود مشمول حکم نسخ صریح ماده ۷۲۹ ق.م.ا قرار نمی گیرد. هم چنین ‌در مورد نسخ ضمنی ماده واحده تردیدی باقی نیست که قسمت صدر آن که مجازات اعدام را برای قتل ناشی از اسیدپاشی مقرر نموده به دنبال تصویب ق.م.ا منسوخ است. ولی بقیه ماده واحده به اعتبار خود پابرجاست و مشمول مقررات نسخ نگشته است. ‌بنابرین‏ پاشیدن عمدی اسید بر روی اشخاص که منجر به بروز صدمات جسمانی و بعضا فوت مجنی علیه گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می‌دهد؛ در این جرم برخلاف اکثر سایر جرایم که استفاده از وسیله خاص، نقشی در تحقق عنصر مادی جرم ندارد و همین که نتیجه حاصله از عمل مرتکب واقع گردد، جرم تحقق می‌یابد اما اسیدپاشی در زمره جرایمی است که وسیله ارتکاب در آن حائز اهمیت می‌باشد و نقش مهمی در تحقق عنصر مادی جرم دارد. همچنین صرف استفاده از اسید باعث تحقق عنصر مادی این جرم نمی گردد بلکه باید بتوان مطابق قانون بر عمل مرتکب اطلاق عنوان پاشیدن نمود ‌بنابرین‏ اعمالی مانند خوراندن اسید یا تزریق کردن اسید به دلیل لزوم رعایت تفسیر مضیق قوانین کیفری تحت شمول ماده قرار نمی گیرد. اسیدپاشی در زمره جرایم عمدی می‌باشد، البته تحقق این جرم به صورت عمدی مشروط بر علم و اگاهی مرتکب نسبت به ماهیت موادی است که مورداستفاده قرار می‌دهد، لذا در صورتی که مرتکب با علم و اگاهی نسبت به ماهیت اسید اقدام به پاشیدن آن نماید و عمل وی منجر به فوت مجنی علیه یا بروز سایر صدمات جسمانی نسبت به وی گردد، جرم اسیدپاشی محقق می‌گردد اما اگر مرتکب نسبت به ماهیت ماده ای که اقدام به پاشیدن آن می کند جهل داشته باشد تحقق جرم اسیدپاشی به دلیل لزوم عمدی بودن این جرم ممکن نمی باشد.

 

در بسیاری از موارد، افکار عمومی جرم اسیدپاشی را از ارتکاب قتل عمد که افراد در نتیجه احساسات و هیجانات آنی خود دست به ارتکاب آن می‌زنند، شدیدتر دانسته و معتقدند که در جرم اسیدپاشی فرد با سبق تصمیم و از روی اراده و اختیار با تهیه اسید دست به ارتکاب این جرم می زند و در نتیجه خواستار شدیدترین واکنش نسبت به آن هستند؛ تاثیر فشار افکار عمومی در بسیاری از آرای صادره از محاکم متجلی گشته و آن ها بدون توجه به موازین قانونی و تنها تحت فشار افکار عمومی حکم به محاربه محسوب شدن جرم اسیدپاشی داده‌اند (صادقی، ۱۳۸۹: ۲۷۱) آن ها در واقع بر این اعتقاد بوده اند که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده از باب محاربه و افساد فی الارض بوده (آقائی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۳) و هم چنان قابلیت استناد دارد؛ به عبارت دیگر به دلیل خاص بودن این جرم مجازات اعدام مندرج در آن مجازات اصلی جرم اسیدپاشی می‌باشد و قصاص قابلیت اجرا ندارد که به دلایل ذیل این نظریه مردود می‌باشد:

 

الف- طبق ماده۲۷۹ ق.م.ا محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان و مال…» واضح است که در تحقق جرم محاربه علاوه بر شرایط خاص این جرم استفاده از سلاح از ارکان ضروری تحقق این جرم است ‌بنابرین‏ ابتدا باید ‌به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اسید سلاح تلقی می‌گردد؟ برای تعریف سلاح و تعیین دایره شمول آن باید به عرف رجوع کرد. سلاح در لغت به معنای آلتی است که در جنگ و دفاع به کار برده می شود (عمید، ۱۳۵۷: ۱۲۱۹) اگرچه در حال حاضر استفاده از اسید در ارتکاب جرایم رشد فزونی داشته اما عرف و رویه قضایی اسید را سلاح محسوب نمی کند ‌بنابرین‏ با سلاح محسوب نشدن اسید نمی توان اسیدپاشی را از مصادیق محاربه دانست.

 

ب- از طرف دیگر چون ماده واحده فوق الذکر قبل از تصویب موازین شرعی و تحت تاثیر قوانین عرفی صادر شده و به استناد ماده ۱۷۰ ق.م.ع ۱۳۰۴ و اصلاحی۱۳۵۲ که مجازات اعدام را در خصوص مجازات مرتکبین قتل عمدی مجری می دانسته و با توجه به عدم شناسایی جرمی تحت عنوان محاربه پیش از تصویب قوانین شرعی، می توان بیان کرد که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده تنها از باب مجازات مرتکبین قتل عمد بوده و بعد تصویب قوانین شرعی جزایی، مجازات قصاص جایگزین آن گشته است، لذا تردیدی باقی نیست که قسمت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را برای قتل عمد ناشی از پاشیدن اسید مقرر نموده به علت مغایرت با ق.م.ا منسوخ گشته است (رحیمی،۱۳۸۲: ۵۲۷). هم چنین در این زمینه می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضایئه به شماره ۳۴۳۷/۷-۴/۵/۸۲ اشاره کرد که مقرر داشته که: «قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ با توجه به ق.م.ا منسوخ است.» (آقائی نیا، ۱۳۸۷: ۳۰۵».

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۳-۳ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری – 3 "

 

جدول ۱-۳: نمودار طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

گروه آزمایش ‌پیش‌آزمون X ‌پس‌آزمون پیگیری گروه کنترل ‌پیش‌آزمون – ‌پس‌آزمون پیگیری

 

۳-۳ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

 

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش ­آموزان متأهل دوره متوسطه دبیرستان­های دخترانه شهر قاین در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل دادند و نمونه مورد مطالعه نیز از طریق نمونه گیری هدفمند و از بین افراد داوطلب انتخاب شد. افراد داوطلب در ابتدا ۴۵ نفر بودند که با توجه به معیارهای شمول و عدم شمول (از جمله اجرای آزمون SCL-R-90) تعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند که به­ صورت تصادفی ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.

 

معیارهای شمول

 

  1. فعال بودن طرح­واره­ها

 

  1. مؤنث بودن

 

  1. دانش ­آموز دوره متوسطه بودن

 

 1. متأهل بودن

معیارهای عدم شمول

 

   1. عدم ابتلا به اختلالات جسمی و روانی مزمن که با بهره گرفتن از آزمون SCL-90-R.

 

 1. مجرد بودن

 

۴-۳ ابزار گردآوری داده ­ها

 

در این پژوهش از ۳ ابزار برای سنجش متغیرها استفاده شده است. ۱) فرم کوتاه پرسشنامه طرح­واره یانگ (پیوست شماره ۱)، ۲) پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (پیوست شماره ۲) و ۳) پرسشنامه نشانه­ های اختلالات روانی (پیوست شماره ۳).

 

۱-۴-۳ فرم کوتاه پرسشنامه طرح­واره (SQ-SF)

 

این پرسشنامه ۷۵ سؤالی توسط یانگ (۱۹۹۸) برای ارزیابی ۱۵ طرح­واره ناسازگار اولیه ساخته شده است. این طرح­واره­ها عبارتند از: رهاشدگی/ بی­ثباتی، بی ­اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم، محرومیت هیجانی، وابستگی / بی­کفایتی، آسیب­پذیری نسبت به بیماری، خودتحول­نایافته/ گرفتار، شکست، استحقاق / بزرگ­منشی، خویشتن­داری و خودانضباطی ناکافی، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی. هر سؤال بر مبنای یک مقیاس ۶ درجه­ای نمره­گذاری می­ شود (۱ برای کاملا نادرست، ۶ برای کاملا درست). در این پرسشنامه هر ۵ سؤال یک طرح­واره را می­سنجد. چنان­چه فرد در پاسخ به ۵ سؤال مربوط به هر طرح­واره، در ۳ سؤال، امتیاز ۵ یا ۶ کسب کند، آن طرح­واره ناسازگار در فرد فعال است. اعتبار و روایی این ابزار در پژوهش­های متعددی به اثبات رسیده است (اشمیت، جوینر، یانگ و تلچ[۷۷]، ۱۹۹۵). والر، میر و هانیان[۷۸] (۲۰۰۱) همسانی درونی مقیاس را ۹۶/۰ گزارش دادند. به­علاوه همسانی درونی برای تمامی خرده­مقیاس­ها بالاتر از ۸۰/۰ بود. پایایی بازآزمایی خرده­مقیاس­ها هم بین ۵/۰ تا ۸۲/۰ به­دست آمد. هنجاریابی این پرسشنامه که در ایران توسط صدوقی، آگیلاروفایی، رسول­زاده طباطبایی و اصفهانیان (۱۳۸۷) انجام گرفته، همسانی درونی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ در دامنه ۶۲/۰ تا ۹۰/۰ به­دست آمد. همچنین در پژوهش ‌دیوان‌داری، آهی، اکبری و مهدیان (۱۳۸۸) ضرایب همسانی درونی در دامنه ۶۵/۰ تا ۹۲/۰ به­دست آمد که نشان­دهنده همسانی درونی بالای خرده مقیاس­های پرسشنامه طرح­واره است و ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر ۸۹/۰ به­دست آمد.

 

۲-۴-۳ پرسشنامه رضایت­مندی زناشویی انریچ[۷۹]

 

این مقیاس توسط اولسون، فورنیر و درانکمن[۸۰] (۱۹۸۹، نقل در ثنایی، ۱۳۷۹) با هدف تعیین حیطه­های کاری و نقاط قوت روابط زناشویی ساخته شد. این پرسشنامه از ۱۲ زیرمقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن ۵ سؤال و سایر مقیاس­ها هرکدام ۱۰ سؤال دارد. در فرم ۱۱۵ سؤالی اجرا شده در ایران، برای هر سؤال ۵ گزینه خیلی زیاد، زیاد، در حد متوسط، کم و خیلی کم و برای سؤال­های ۹۶ تا ۱۰۵ گزینه­ های همیشه، اغلب اوقات، نمیدانم، خیلی کم و هیچ­وقت، در نظر گرفته شده است. نمره­گذاری سؤالات به صورت ۴، ۳، ۲، ۱، ۰ است. لذا حداکثر نمره آزمودنی در این پرسشنامه برابر ۴۶۰ است. نمره بالاتر نشانه رضایت­مندی بیشتر زناشویی است.

 

خرده­مقیاس­های این پرسشنامه از این قرار است:

 

  1. تحریف آرمانی[۸۱]: این خرده­مقیاس که سؤالات ۱ تا ۵ پرسشنامه را شامل می­ شود تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سوالات پرسشنامه را اندازه گیری می­ کند.

 

  1. رضایت زناشویی: این خرده­مقیاس رضایت و انطباق با ۱۰ جنبه رابطه زناشویی را که در زیر آمده است اندازه ­گیری می­ کند و سوالات ۶ تا ۱۵ را شامل می­ شود.

 

  1. مسائل شخصیتی[۸۲]: این خرده­مقیاس که شامل سؤالات ۱۶ تا ۲۵ این پرسشنامه است، درک شخص را از همسرش با توجه به رفتارها و ویژگی­ها و سطح رضایت یا عدم رضایت که مربوط ‌به این موضوع­ها می­ شود، ارزیابی می­ کند. نمره بالا نشان­دهنده یک سطح پایین از پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت رفتار همسر است و نمره پایین نشان­دهنده سازگاری با همسر و رضایت از شخصیت همسر است.

 

  1. ارتباط[۸۳]: این خرده­مقیاس نیز که به احساسات، اعتقادات و نگرش­های شخص نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشویی مربوط می­ شود، شامل سؤالات ۲۶ تا ۳۵ پرسشنامه می­ شود. نمره پایین نشان­دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابط­شان و نمره بالا نشان­دهنده فقدان رضایت در ارتباط­شان است.

 

  1. حل تعارض[۸۴]: ارزیابی نگرش­ها، احساسات و اعتقادات شخصی همسر در به وجود آوردن یا حل تعارض در این خرده­مقیاس که سؤالات ۳۶ تا ۴۵ را دربر ‌می‌گیرد. موضوع­ها بر روی روش­هایی برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند. نمره پایین نشانگر نگرش­های واقع­گرایانه درباره تعارضات اجتماعی در روابط زناشویی است و نمره بالا نشان­دهنده عدم رضایت از روشی است که تعارضات حل می­شوند.

 

  1. مدیریت مالی[۸۵]: این خرده­مقیاس تمرکز دارد روی علائق و نگرش­های مربوط به روش اقتصادی و مسائلی که در روابط زن و شوهر اداره می­شوند. نمره پایین نشان­دهنده رضایت از اداره مالی و نگرش واقع­بینانه نسبت به موضوعات مالی است و نمره بالا نشان­دهنده نگرانی­های مختلف در زمینه اداره مالی در روابط زناشویی است و شامل سؤالات ۴۶ تا ۵۵ می­ شود.

 

  1. فعالیت­های اوقات فراغت[۸۶]: این خرده­مقیاس نیز که سؤالات ۵۶ تا ۶۵ را دربر ‌می‌گیرد، ترجیحات شخصی هر زوج را برای گذراندن اوقات فراغت ارزیابی می­ کند. نمره پایین نشان­دهنده انطباق، انعطاف­پذیری و توافق درباره استفاده از زمان­های فعال اوقات فراغت است و نمره بالا نشان­دهنده نارضایتی از این که چگونه فراغت در روابط زن و شوهر مورد استفاده قرار گیرد.

 

  1. رابطه جنسی[۸۷]: این خرده­مقیاس که شامل سؤالات ۶۶ تا ۷۵ است، احساسات و نگرانی­های شخصی را درباره روابط جنسی و عاطفی با همسر ارزیابی می­ کند. سؤالات منعکس­کننده رضایت از ابراز عواطف و میزان احساس راحتی در بحث­های مربوط به موضوع­های جنسی و آمیزش جنسی است. نمره پایین نشان­دهنده رضایت از ابراز عواطف و نگرش مثبت درباره نقش مسائل جنسی در ازدواج و یا عدم توافق درباره تصمیمات مربوط به جلوگیری از حاملگی است.

 

" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : – 2 "

در تهیه این پایان نامه بر خود لازم می­دانم از زحمات استاد ارجمند جناب آقای بهروز گلپایگانی ، که با راهنمایی­های حکیمانه خویش مرا یاری فرمودند تشکر و قدردانی نمایم.

 

بسمه تعالی

 

در تاریخ :

 

دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مریم نجفقلی طهرانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه

 

مورد تصویب قرار گرفت .

 

امضاء استاد راهنما

 

چکیده

 

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می‌یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می‌باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می‌باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاًً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشا اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمان‌های نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش‌بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و مؤسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشا اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آن ها به علل عدم اعتماد و ترس از افشا حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می کند. در آخر وجود مؤسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می‌باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

 

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

 

مقدمه

 

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین‌المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین‌المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین‌المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می‌کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و … و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین‌المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین‌المللی، اعتقاد صاحب‌نظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می‌باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می‌تواند بسیار پر رنگ و تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار مؤثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن به ‌عنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می‌دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .

 

 

۱- بیان مسئله

 

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و مؤسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می‌رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.

 

حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می‌گردد لازم می‌باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.

۲- ‌هدف‌های‌ تحقیق :

 

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

 

۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

 

" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | نظریه دو عاملی هرزبرگ – 5 "

 

نظریه دو عاملی هرزبرگ

 

هر چند نظریه هرزبرگ تا اندازه ای بر پایه اندیشه نیازهای سلسله مراتبی استوار است، اما وی از به کار بردن واژه نیاز خودداری و به جای آن محیط کار را به دو گروه عمده عوامل برانگیزانده تقسیم می‌کند.هرزبرگ و همکاران وی تحقیقات خود را در دهه ۱۹۵۰ بر روی ۲۰۰ نفر حسابدار و مهندس شروع کردند و نتیجه گرفتند شاخصهایی که سبب به وجود آمدن رضایت شغلی می‌شوند (عوامل برانگیزنده) و شاخصهایی که سبب نارضایتی شغلی می‌گردد (عوامل بهداشتی) با یکدیگر تفاوت دارد. به اعتقاد وی بر انگیزنده ها (مانند پیشرفت، بازشناسی[۵۵]، مسئولیت و رشد) در ذات (درون) یک شغل خاص وجود دارند و هنگامی که تقویت شوند، سطح رضایت شغلی افراد افزایش می­یابد. اما عوامل بهداشتی خارج از شغل است. با وجود این در بردارنده شاخصهایی است که در بافت سازمانی قرار دارد. شاخص­ هایی مانند سیاست­های سازمانی، حقوق، روابط کارکنان، سبک و کیفیت مدیریت سرپرستی، راهبردهای سازمان و شرایط کار و مقام.

 

به نظر هرزبرگ در جامعه معاصر، نیازهای اساسی مردم برآورده شده است. از این رو نیازهای پایین تر منجر به رضایت شغلی نمی شود. بهترین احساسی که این ارضاء ایجاد می‌کند نگرشی بی تفاوت نسبت به شغل است، هر چند عدم ارضای آن ها منجر به نارضایتی می شود. از این رو، رضایت شغلی اساساً تابع ارضای نیازهای بالاتر است زیرا دستیابی و ارضای آن ها نسبتاً دشوار است. به همین دلیل عدم ارضای این نیازها تنها به بی تفاوتی نسبت به شغل می‌ انجامد.

 

به اعتقاد هرزبرگ نبود نارضایتی به معنای وجود رضایت نیست. از این رو وجود عوامل بهداشتی مارا نسبت به حالت عدم رضایتی مطمئن می‌سازد. در حالی که اگر عوامل بر انگیزنده وجود داشته باشد نمی _توان گفت که واقعاً نارضایتی شغلی وجود دارد، بلکه فقط می توان نتیجه گرفت که رضایت وجود ندارد. هرزبرگ بر خلاف نظریه پردازان روابط انسانی که اعتقاد دارند رضایت شغلی منجر به عملکرد بالاتر و بهتر می‌گردد،معتقد است انجام مناسب کار و عملکرد خوب منبع عمده رضایت است (کارگر،۱۳۸۹).

 

نظریه طرح هدف

 

این اندیشه که رضایت شغلی ناشی از رسیدن به هدفها و مقاصد هشیار و آگاهانه فرد در محیط کار است. اساس کار لوکه را در نظریه طرح هدف تشکیل می‌دهد. به گونه کلی هدف حالت یا موضوع مطلوبی است که فرد به دنبال رسیدن به آن در آینده است. بنا بر نظریه لوکه و لاتمن[۵۶](۱۹۹۰) هدفها تنظیم کننده های فوری و به بیان دیگر در مقیاس بزرگ تعیین کننده اجرای وظایف و تکالیف است. از این رو گر چه ممکن است نیازها برخواسته از هدف­ها باشد اما این هدفها و تلاش برای رسیدن به آن ها‌ است که به ‌عنوان یک نیروی برانگیزنده عمل می‌کند و سرانجام به رضایت شغلی منجر می­گردد (رولینسون[۵۷] و همکاران،۱۹۹۸؛ به نقل از هومن،۱۳۸۱).

 

سازگاری

 

سازگاری در اصل از علم زیست­شناسی نشأت گرفته است. نخستین بار، داروین آن را در نظریه تکامل خود مطرح نمود، سپس این مفهوم در علوم دیگر همچون روانشناسی و جامعه ­شناسی مورد استفاده قرار گرفت (یالیم[۵۸]،۲۰۰۷). این اصطلاح در معنای زیست شناختی به ساختارهای بیولوژیکی اشاره دارد که زنده ماندن انواع را تسهیل می‌کند و نه تنها انسان­ها بلکه حیوانات و نباتات را نیز در بر ‌می‌گیرد (زارعی، میر هاشمی و پاشا شریفی،۱۳۹۱).

 

درروانشناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض می شود که بر پایه­ آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق می‌یابد. این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعالانه تغییراتی درمحیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد شود (زارعی و همکاران،۱۳۹۱). چاپلین سازگاری را تغییر در فعالیت­ها به منظور فائق آمدن بر موانع و ارضای نیازهای خود تعریف می­ کند. وی سازگاری رانوعی حل مسئله می‌داند که در آن ارگانیسم یافرد نیازی دارد که نمی تواند با روش های قبلی بر آورده کند (کاپلان[۵۹]، ۱۹۸۵).

 

 

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت­های استرس­زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار می­برد گفته می­ شود (سادوک و سادوک[۶۰]، ۲۰۰۳).

 

بر اساس رویکرد یادگیری، سازگاری مجموعه ­ای از رفتارهای آموخته شده است و ناسازگاری زمانی به وجود می ­آید که فرد مهارت­ های لازم برای تطابق با مشکلات روزمره زندگی را یاد نگرفته باشد. به طور کلی فرایندهای یادگیری در بروز پاسخ­های سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد برای سازگاری مطلوب باید مهارت­ های اجتماعی لازم را فرا گیرند (فیرس[۶۱]،۱۹۹۴،ترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۵).

 

همه انسان­ها نیازهای گوناگون دارند و هر روز مقداری از وقت و انرژی خود را صرف تلاش در تامین این نیازها ‌می‌کنند. در زندگی همه موجودات زنده، تسلسل پیدایش نیاز و ارضا آن به چشم می­خورد، این تسلسل را فرایند سازگاری می­نامند. هر موجودی برای حفظ خود و تامین نیازهایش تلاش می­ کند تا با محیطی که در آن زندگی می­ کند سازگار شود، این تلاش در انسان جریانی پویا و بدون انقطاع است. سازگاری انسان دو جنبه دارد؛ سازگاری انسان با خویشتن و سازگاری انسان با دیگران. درون و بیرونی که انسان باید با آن سازگار شود، در حقیقت دو روی یک سکه است و با هم روابطی بسیار پیچیده و نزدیک دارند (پورسعید و همکاران، ۱۳۸۹).

 

سازگاری دارای ابعاد مختلفی است. سین­ها و سینگ سازگاری را به سه نوع اصلی تقسیم ­بندی کرده ­اند؛ الف: سازگاری تحصیلی ب: سازگاری اجتماعی ج: سازگاری عاطفی. بیکر و سیریاک معتقدند سازگاری تحصیلی یک مفهوم چندبعدی بوده و به معنای توانایی افراد در پاسخ گویی موفقیت آمیز به تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی است (عبداله و همکاران، ۲۰۰۹).

 

سازگاری یا مهارت اجتماعی، توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه­ خاص اجتماعی است به شکلی که در عرف جامعه، قابل قبول و ارزشمند باشد. اسلوموسکی و دان[۶۲] (۱۹۹۶) این موضوع را فرایند درک و پیش‌بینی رفتار دیگران و تنظیم و کنترل رفتار و تعاملات اجتماعی خود می دانند. فرایند سازگاری باعث اجتماعی شدن و یادگیری و مهارت های ابراز وجود، باعث افزایش سازگاری می­ شود. تحقیقات، نشان داده است که کمبود مهارت­ های اجتماعی، باعث بروز اختلال­های رفتاری مانند بزهکاری، نقص در عملکرد تحصیلی و شناختی الکلیسم، فرار از مدرسه و رفتارهای ضد اجتماعی و اختلال­های روانی درآینده می­ شود (نیسی و شهینی ییلاق، ۲۰۰۱). همچنین مشاهده شده است که عوامل تربیتی، به خصوص ساختار خانوادگی و چگونگی ارتباط اعضای خانواده به ویژه روابط والد- فرزندی، نقش مهمی در سازگاری روان­شناختی و اجتماعی افراد دارد؛ به عنوان مثال فقدان پدر، نقش اساسی در ایجاد مشکلات سازگاری فرزندان دارد (سیمونز[۶۳]،۱۹۹۹).

 

سازگاری طیف گسترده ­ای دارد و جنبه­هایی چون خانواده، همسالان و اجتماع را در بر ‌می‌گیرد که در رأس همه آن ها سازگاری اجتماعی قرار داد (توزنده­جانی،۱۳۸۶).

" دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 12 – 7 "

 

بانک‌ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیربانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک‌ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه‌های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژهای یافته است.

 

جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. مؤلفه های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث می‌شوند که جذب منابع مالی در بانک‌ها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.

 

برنامه ریزی و سیاست‌گذاری مؤسسات مالی و بانک‌ها در ایران می‌بایست بر اساس شرایط و موقعیتهای خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسی‌های به عمل آمده از مؤلفه‌های مؤثر در جنب منابع مالی باشد.

 

درنظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:

 

  • ازطریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری وپس انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند.

 

 • از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار،که منابع وکالتی نامیده می‌شوند (علی هدایتی ۱۳۸۸، ۷ ).

‌در بانک‌داری نوین ( علاوه برانجام فعالیت‌های واسطه‌گری ) عملیات تجهیز منابع مالی ازطریق فعالیت‌های در پی آمده انجام می‌گیرد:

 

  • جذب منابع مالی ازطریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی درکشورهای خارجی

 

  • انجام فعالیت‌های غیربانکی با خرید سازمان‌های کارگزاری مانند شرکت‌های بیمه وبنگاههای معاملات ملکی

 

  • ارائه خدمات مالی غیربانکی مانند کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و… به مشتریان

 

  • ارائه خدمات به مشتریان خرده پا که نیازبه خدمات مشخصی دارند

 

  • ارئه خدمات به شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های دولتی

 

  • ارائه خدمات مشاوره‌ای درسرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام ومبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن

 

 • تجهیز منابع پولی ازطریق ابزارهای غیر ترازنامه‌ای مانند اعتبارات اسنادی ‌و اوراق بهادار مشتقی (زهرا محمدی ۱۳۸۹، ۱۹).

مؤلفه‌های تأثیر گذار برتجهیزمنابع پولی در بانکداری نوین در این بخش به اختصار به معرفی مؤلفه‌هایی که موجب افزایش قدرت بانک‌ها ‌در جذب منابع مالی می‌شوند می‌پردازیم. هرچند درایران بعضی ازپارامترها به دلیل ضعف دربازاریابی بانکی ناشناخته باقی مانده‌اند، ولی با بازاریابی بانکی ‌و ازطریق تحقیق ونظر خواهی علمی ‌از کارکنان و مدیران با تجربه درسیستم بانکی ومشتریان بانک‌ها، عوامل مؤثر حتی برای هرشعبه ازیک بانک نیز قابل شناسایی است.

 

۲-۲-۱۷- ۱- فناوری اطلاعات وارتباطات

 

دربخش بانکداری، نوآوری‌های جدید مانند: پول الکترونیکی، پایانه‌های انتقال ودریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه‌ای تحول عظیمی رادراین بخش ایجاد کرده‌اند وباعث ارتقای کارایی، بهره‌وری، سرعت دربرقراری ارتباطات وکاهش هزینه های عملیاتی برای بانک‌ها شده‌اند. لذا بانک‌ها برای کسب مزیت رقابتی ‌در عرصه‌های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید ازبانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. درایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی وحاکم بودن تجارت سنتی می‌باشد ( رضا حسینی مقدم، ۱۳۹۰، ۶۸ ).

 

۲-۲-۱۷- ۲- مهارت‌های نیروی انسانی

 

‌در بانک‌ها ومؤسسات مالی بیشترخدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع درسطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهروآموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده ازتکنولوژی جدید راداشته و در شغل خود حرفه‌ای باشند، دربعد انسانی، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان ‌در تعامل وارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد (محمد سیفی ۱۳۹۰ ، ۲۱ ).

 

۲-۲-۱۷- ۳- تنوع خدمات بانکی

 

بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین ومحصولات جدید نیازبه بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آن ها با بازاریابی نوین امکان پذیر است. ‌در بانک‌داری نوین، بانک‌ها برای شناسایی مشتریان ونیازهای آن ها دست به بازاریابی تک به تک ‌و بازاریابی ‌بر اساس پایگاه داده ها می‌زنند. بازاریابی تک به تک؛ یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره‌گیری ازفناوری رایانه‌ای، بازاریابی تک به تک درمقیاس وسیعی قابل اجرا واقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها این امکان رابه بانک‌ها می‌دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس که بزرگترین بانک بلژیک است دارای یک پایگاه داده های غنی است که اطلاعات مشتریان درآن وجود دارد. استفاده بانک ازتکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. ‌بنابرین‏ با بازاریابی مناسب و علمی می‌توان استراتژی‌هایی رابه کاربردکه محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازاریابی وشناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیزمنابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی دیگر ازچالشهایی که بانکداری ایران با آن روبروست نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان می شود. (محمد سیفی ۱۳۹۰ ، ۲۲ ).

 

۲-۲-۱۷- ۴- کیفیت خدمات بانکی

 

خدماتی باکیفیت هستند که بتوانند نیازها وخواسته‌های مشتریان رابرآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان رابرآورده سازد ویا فراتر ازآن باشد، دارای کیفیت است. سازمان‌هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می‌دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می‌دهند، سازمان‌هایی مشتری‌مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی ازمهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. ‌در بانک‌ها ومؤسسات مالی،عوامل متعددی برکیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانکی، سیستم‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی دقیق به مشتریان، سرعت ودقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط مؤسسه‌، ادب ‌و تواضع کارکنان دربرخورد ‌با مشتریان و رازداری ومحرم اسراربودن کارکنان درخصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشترمنابع مالی می‌شوند. (محمد اکرامی ۱۳۸۹، ۲۸ ).

 

۲-۲-۱۷- ۵- رضایت مشتریان ‌از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی

 

کارکنان مهمترین سرمایه هرسازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان ومشتریان هستند. سازمان‌ها بااستفاده ‌از کارکنان به مشتریان خدمات کیفی ارائه می‌نمایند ورضایت مشتری راجلب می‌کنند. بانک‌ها ومؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیازخود رابامهمترین ابزارشان یعنی کارکنان ‌از مشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگرمشتریان نباشند بانکی ‌نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می‌باشند.