وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود فایل های دانشگاهی – فصل چهارم – 7

 
تاریخ: 20-09-01
نویسنده: نجفی زهرا

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

 

 

هدف از نگارش فصل چهار، پاسخ به سؤالات یا فرضیه ­های پژوهش است. در این فصل، داده ­های به دست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه، توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند.کار تحلیل این است که مجموعه ­های وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک داده ­ها را به واحدها، الگوها و شاخص­ های قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. ‌بنابرین‏ مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن داده ­ها به صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیر پذیر است به گونه ­ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود (هومن،۱۳۸۴).

 

همان‌ طور که در فصل اول اشاره شده، این پژوهش به بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران می‏ پردازد، لذا جهت رسیدن ‌به این هدف با بررسی نتایج به دست آمده از داده های پرسشنامه به پاسخ گویی به هر یک از سوالات تحقیق می‏پردازیم.

 

 

 

  1. . Bourdieu ↑

 

  1. . shurock ↑

 

  1. . Fraser ↑

 

  1. . Jose Blat, Gimeno ↑

 

  1. . McClelland ↑

 

  1. . Alfered koruber ↑

 

  1. . olson ↑

 

  1. . Cultural Capital ↑

 

  1. . Lareau and Weininger ↑

 

  1. . Jankins ↑

 

  1. .Embodied ↑

 

  1. Objectified ↑

 

  1. Institutionalized ↑

 

  1. . Kallin Merkar ↑

 

  1. . David Throsby ↑

 

  1. . Bonnie H. Erickson ↑

 

  1. . Lamont ↑

 

  1. . Peterson ↑

 

  1. . Hall ↑

 

  1. . Dimaggio ↑

 

  1. .Bryson ↑

 

  1. . Cultural tolerence ↑

 

  1. . Symbolic exclusion ↑

 

  1. . Ibid ↑

 

  1. . Pareto ↑

 

  1. . Elites ↑

 

  1. . Kuzo ↑

 

  1. ۱ .Durkhim ↑

 

  1. . Daning ↑

 

  1. . Jangs ↑

 

  1. .Dimaggio ↑

 

  1. . C.passeron ↑

 

  1. . Riters ↑

 

  1. . Accumulation cultural capital ↑

 

  1. . Generalized rationalism ↑

 

  1. . Cultural understahding ↑

 

  1. . Reactive consensus ↑

 

  1. . Cultural reproduction ↑

 

  1. . Bernstein ↑

 

  1. . Boulz vejentin ↑

 

  1. . Katsillis ↑

 

  1. .Rubinson ↑

 

  1. . Gariner ↑

 

  1. . Ibid ↑

 

  1. . Kalimjn and kraaykamp۲. Lareau and lamot ↑

 

  1. ۳٫ Teachman ↑

 

 

  1. ۱٫ DiMaggio۲٫ Fonten

   ۳٫ kolman

    

   ۴٫ . Trandis ↑

 

  1. ۵٫ Saito ↑

 

  1. ۶٫ De Graaf ↑

 

  1. ۷٫ Rad cliffe۸٫ Boss

   ۹٫ Willi & Harnish Figer

    

   ۱۰٫ Karouet ↑

 

 

 

 

 

  1. ۱٫ Aschaffenburg, Karen and Mass۲٫ Morgan ↑

 

  1. ۳٫ Murray ↑

 

 

  1. . Weiner ↑

 

  1. .Behaviorism ↑

 

  1. . Humanistic ↑

 

  1. . Cognitive ↑

 

  1. . Shunk ↑

 

  1. . Social learning ↑

 

  1. .Self – effacy ↑

 

  1. .Zimbardo ↑

 

  1. . Weiner ↑

 

  1. . Phares ↑

 

  1. . TAT ↑

 

  1. . Biller ↑

 

  1. . Woolfolk ↑

 

  1. . Fritz Heider ↑

 

  1. . Locus ↑

 

  1. . Stability ↑

 

  1. . Responsibiliti ↑

 

  1. . Lowell ↑

 

  1. . Winter battom ↑

 

  1. .Wal & bisak ↑

 

  1. . Hethevington & park ↑

 

  1. . Rosen ↑

 

  1. . Andrade ↑

 

  1. . Torrance ↑

 

  1. . Robert ↑

 

  1. . Strom ↑

 

  1. . Singer ↑

 

  1. . Turner ↑

 

  1. . Autharitanism ↑

 

  1. .Uguroglu ↑

 

  1. . Walberg ↑

 

  1. . TAT ↑

 

  1. . Lowell ↑

 

  1. . Decharms & carpenter ↑

 

  1. . Robert Ganie ↑

 

  1. . Martinusen & Hulte ↑

 

  1. . Mcgrath & Braunstein ↑

 


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود پایان نامه های آماده | مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم – 4دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۳-۲) مطالعات انجام شده در خارج کشور – 7 »